Den 26/5 är det dags att ta ställning!

Söndagen den 26:e maj 2019 är det folkomröstning om ett fängelse ska byggas i Svedala.
Den här webbplatsen hjälper dig att ta reda på fakta om vad som gäller i frågan.

Kriminalvården har frågat ett stort antal kommunen i Skåne om att låta undersöka om man kan etablera sig i kommunen. Lomma, Vellinge, Staffanstorp och Burlöv tackade nej. Endast Svedala kommun tackade ja. Svedala kommun och Kriminalvården har ingått ett avtal om att undersöka om det finns förutsättningar för ett fängelse i kommunen. Kriminalvården undersöker även 5 platser utanför Svedala kommun, bland annat i Trelleborg.

Det finns ingen utpekad plats än. Kriminalvården har undersökt ett antal platser efter en rad kriterier, ej nära sjö, ej nära höghus, ej i dalgång. Kriminalvården och kommunen har tillsammans tagit fram en lokaliseringsstudie som pekar ut nio platser som förstahandsval (gul ring). Av dessa platser som har privata markägare har ingen tackat ja. Hur markägarna till marken med röd ring ställer sig till etablering har inte studerats vidare.

Kriminalvårdsanläggningen planeras att bli en av de största i Sverige. Kriminalvården uppger att det kommer att behövas en yta motsvarande 15-30 hektar vilket motsvarar ca 30-60 fotbollsplaner. Av den ytan kommer en del att vara grönområden som inte bebyggs i nuläget men kan användas för senare expansion.

En anstalt är omgärdad av murar och stängsel i flera sektioner med korridorer emellan. Till det finns ett elektroniskt övervakningssystem bestående av kameror och olika typer av larmfunktioner. Rymningar sker sällan.

Kriminalvården ansvar för häkte och det är deras personal som sköter häktet. Polis har tillgång till häktet för förhör enligt särskilt tillstånd. Häktet är öppet dygnet runt. Besök på häkte får ske av alla och envar såvida inte domstolen fastställt restriktioner. Då en brottsmisstänkt lämnar häktet i väntan på dom eller efter frigivning, får hen själv ta sig därifrån.

Sweco bedömer att mellan 60 och 120 av de heltidsanställda på fängelset skulle vara bosatta i Svedala kommun. Kriminalvården har meddelat att de ser möjlighet att i samarbete med gymnasiet i Svedala verka för skräddarsydda kurser som lägger en grund för ett framtida jobb på kriminalvårdsanstalten. Svedala som är en pendlingskommun nära storstad har tillsammans med Lomma den högsta andelen sysselsatta i Skåne med 87%. I februari fanns 304 öppet arbetslösa i Svedala, varav 0-5 stycken kriminalvårdare. Källa, Region Skåne och arbetsförmedlingen.

I stora kommuner med små fängelser får fängelset lite utrymme i media i förhållande till allt annat som händer och varumärket påverkas lite, Ystad är ett sådant exempel. Mindre kommuner med stora fängelser blir ofta förknippade med först och främst fängelset, Kumla och Tidaholm är sådana exempel. Kriminalvårdsanläggningen planeras att bli en av de största i Sverige.

Interner per kommuninvånare jämförelse

Svedala 1 / 70 (Häktesplatser ej medräknat)

Ystad 1 / 445 (Kvinnor)

Malmö 1 /1130 (Vid etablering i Malmö istället för i Svedala)

Det etableras inte fängelser på nya platser särskilt ofta, man utökar istället antalet platser genom att bygga ut de fängelser som redan finns. Någon säker statistik finns därför inte men skulle Svedala upplevas som en mindre trygg plats på grund av klientelet som åker in och ut ur häktet kan det påverka hur många som har Svedala som förstaval när de letar nytt boende. Om Svedala framöver främst associeras med fängelse istället för som nu, bra skolor och vacker natur, kan det också göra att kringliggande kommuner föredras framför Svedala när man letar boende.

Kriminalvården anser inte Svedala vara mer lämpat än någon annan kommun i Skåne. Kriminalvården har frågat ett stort antal kommuner i Skåne om att låta undersöka om man kan etablera sig i kommunen. Lomma, Vellinge, Staffanstorp, och Burlöv tackade nej. Endast Svedala kommun tackade ja. Kriminalvården undersöker nu även 5 platser utanför Svedala kommun, bland annat i Trelleborg och troligen också i Malmö kommun. Malmö Stad har en stor markreserv för etableringar. Bland annat äger man området runt Tygelsjöanstalten i södra delen av Malmö kommun.

Poliser boende i Svedala har i en debattartikel uttryckt farhågor kring hur framförallt det planerade häktet skulle påverka tryggheten i kommunen. Bland annat skriver de 5 poliserna- Svedala är ingen storstad men med ett fängelse med tillhörande häkte i kommunen, riskerar Svedala att få problem, som liknar de som idag finns i våra städer. Det finns även andra faktorer som på längre sikt kan påverka kommunen negativt. När långtidsdömda förflyttas från klass 1 till klass 2, flyttar ofta familj och släkt efter. Detta kan i förlängningen medföra ökade sociala problem för kommunen.

Du kan läsa hela debattartikeln här

Bostadsmäklare verkande i Svedala har uttryckt att etableringsplanerna redan påverkar potentiellt nya Svedalabor. Funderingar om räntor och amorteringskrav har bytts mot frågor om Svedalas osäkra framtida utveckling. Bland annat skriver en bostadsmäklare i en debattartikel- Den 26 Maj är det folkomröstning i Svedala om vi vill fortsätta utvecklas som boendekommun eller bli en fängelsekommun. Rösta klokt, rösta NEJ, lägg inte Sveriges näst största fängelse, med häkte öppet dygnet runt, i lilla Svedala. Svedala är helt enkelt för bra för ett stort fängelse.

Du kan läsa hela debattartikeln här

Efter att mer än 2 000 kommunmedborgare undertecknat en begäran om att kommunen ska hålla en folkomröstning med frågan JA eller NEJ till etableringen av ett fängelse i Svedala kommun, beslutade kommunfullmäktige 5 december 2018 att det ska hållas en folkomröstning 26 maj 2019 med Svarsalternativen "Ja", "Nej" och "Jag avstår från att ta ställning". Folkomröstningar med tre alternativ är idag mycket ovanliga då de brukar ge otydliga svar. Den kommunala valnämnden ansvarar för folkomröstningens genomförande.

Svedala har 11 valdistrikt. Folkomröstningsresultatet redovisas per valdistrikt.

En valdistriktsundersökning har genomförts i Svedala under mars och april.  2% av Svedalaborna har deltagit och svarat på sin inställning till en fängelse etablering i Svedala. De som främst förespråkar en etablering i Svedala kommun är män födda på 40- och 50- talet. Det kan förklara varför kommunfullmäktige till 2/3 är positiva till en etablering i kommunen. I kommunfullmäktige är 7 av 10 ledamöter män. Personer födda på 40- och 50-talet är också överrepresenterade. Det är viktigt att hela samhället representeras i en så här viktig framtidsfråga. Även kvinnors och yngres åsikter måste vägas in. Det är den yngre generationen som kommer få leva med fängelset.

Läs på, ta ställning, gå och rösta den 26 maj!